جوایز و برندگان

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/02/05

0910 ** ** 830 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: یدالله کرد

استان: سیستان بلوچستان

جایزه: خودرو پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/02/05

0912 ** ** 434 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه پایان

استان: البرز

جایزه: گوشی S9

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:33:52

0913 ** ** 780 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای شاه‌میرزایی

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0913 ** ** 591 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: (پاسخگو نبودند)

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0910 ** ** 374 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای سیمابه

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0910 ** ** 902 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای غلامی

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0911 ** ** 750 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: خانم افرازیده

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0916 ** ** 833 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: خانم قیاسی

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0913 ** ** 317 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای جلالی

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0914 ** ** 662 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای رضایی

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0913 ** ** 207 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای دهقان‌میری

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18 16:34:55

0911 ** ** 303 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: (پاسخگو نبودند)

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/06/18

0913 ** ** 762 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آقای فرهادی

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0918 ** ** 369 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر آرمیده

استان: همدان

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0911 ** ** 941 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مراد زاده

استان: آمل

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0919 ** ** 581 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی احمدی

استان: زنجان

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0917 ** ** 308 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: هما محمودی

استان: فارس

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0919 ** ** 113 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسن طباطائی

استان: سمنان

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0915 ** ** 135 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه سرگزی

استان: زابل

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0914 ** ** 183 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: پرویز حسن قلی زاده

استان: تبریز

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0911 ** ** 407 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محسن نصیری

استان: قم

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0913 ** ** 064 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: (پاسخگو نبودند)

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0917 ** ** 983 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: (پاسخگو نبودند)

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/01

0917 ** ** 583 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: (پاسخگو نبودند)

استان: -

جایزه: سفر زیارتی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/07/12

910* ** ** 910 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: خدیجه صابر

استان: تهران

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/08/30

0918 ** ** 284 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مریم شهبازی

استان: کرمانشاه

جایزه: 100 میلیون تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/10/01

0910 ** ** 349 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا قائم پناه

استان: البرز

جایزه: 100 میلیون تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/11/01

0919 ** ** 150 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سحر سلیمانی ها

استان: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/11/01

0911 ** ** 470 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهرا مظاهری

استان: انزلی

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/11/01

0914 ** ** 076 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مریم درویشی

استان: ارومیه

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/11/01

0910 ** ** 229 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رقیه شوری

استان: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/11/01

0919 ** ** 164 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: انیس حسینی

استان: رودهن

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/02/03

0912 ** ** 960 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی دهقان پور

استان: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/02/03

0913 ** ** 174 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سمیه طاسیدی

استان: اردل

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/02/03

0990 ** ** 553 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: احمد حق شناس

استان: شاهین شهر

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/02/03

0919 ** ** 391 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: منصور اسکانی

استان: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/02/03

0913 ** ** 529 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی شیخ دارانی

استان: داران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/26

- :شماره

نام و نام‌خانوادگی: پریوش عبداللهی

استان: بوشهر

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/26

- :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محسن قاسمی

استان: مازندران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/26

- :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا علیرضایی

استان: اصفهان

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/26

- :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهره نظری

استان: گیلان

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/26

- :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حامد ایرانی

استان: کرمان

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1397/12/15

0912 ** ** 234 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: امیر نیکوزاد

استان: خوزستان

جایزه: دوچرخه برقی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/18

0919 ** ** 031 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمد خراسانی

استان: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/18

0991 ** ** 891 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آیلار پناهی

استان: تبریز

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/18

0919 ** ** 617 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: میثم داداشی

استان: زنجان

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/18

0914 ** ** 459 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رضا قاسمی

استان: اردبیل

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/18

0917 ** ** 652 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حلیمه کهن

استان: هرمزگان

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/21

0919 ** ** 182 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: لیلا محمدپور حلاج

استان: شبستر

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/04

0912 ** ** 549 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی محمد امراللهی

استان: تهران

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/18

0919 ** ** 101 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهره الیکایی

استان: گرمسار

جایزه: Galaxy S10

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/18

0936 ** ** 289 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: خاطره فروهر

استان: اصفهان

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/17

0917 ** ** 006 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسن اسلام جو

استان: شیراز

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/03/28

0919 ** ** 928 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: بهروز اسمعیل زاده

استان: زنجان

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/19

0918 ** ** 077 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمد خاسی

استان: سقز

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/21

0912 ** ** 699 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رضا سلمان پور

استان: تهران

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/20

0919 ** ** 320 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: صادق حاتمی

استان: ایلام

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/25

0919 ** ** 386 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مریم نوری فر

استان: تهران

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/24

0915 ** ** 256 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهرا اجرایی

استان: اردکان

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/22

0990 ** ** 871 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سید مجتبی عابدی

استان: تهران

جایزه: 500 هزار تومان

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/31

0914 ** ** 057 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: ماشاالله انتظاری

استان: تبریز

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/31

0912 ** ** 223 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مائده صالحی

استان: کرج

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/31

0912 ** ** 218 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا رمضانی علوی

استان: تهران

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/31

0919 ** ** 520 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فصل ربی حیدری

استان: اسلامشهر

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/04/31

0918 ** ** 458 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: نوری حکیمی

استان: بانه

جایزه: 5 جایزه 20 میلیونی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/05/08

0990 ** ** 541 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: منصور پورمراد

استان: شاهین دژ

جایزه: آیفون XR

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/05/22

0916 ** ** 306 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: منصور طهماسبی فولادی

استان: خرم آباد

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/05/31

0912 ** ** 368 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه بابامیری سید

استان: قم

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/05

0914 ** ** 644 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: بهمن نوتاش

استان: پارس آباد مغان

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/12

0912 ** ** 369 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مریم رضایی

استان: تهران

جایزه: گوشی هوشمند

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/26

0912 ** ** 614 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مهدی قریبی

استان: تهران

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/26

0913 ** ** 068 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: اصغر فلاح

استان: کاشان

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/26

0910 ** ** 305 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسن بیرقی

استان: تهران

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/06/31

0919 ** ** 156 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: آرزو نوروزی

استان: تهران

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/07/02

0914 ** ** 112 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی صبوت

استان: تبریز

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/07/02

0910 ** ** 920 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: شهاب نیری

استان: پردیس

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/07/09

0910 ** ** 568 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی فروغی

استان: تهران

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/07/09

0910 ** ** 962 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: معصومه حیدری

استان: قم

جایزه: سفر کربلا و مشهد

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/07/23

0912 ** ** 832 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: امیرمجتبی فارسی جانی

استان: تهران

جایزه: یک دستگاه XBOX یا PS4

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/08/21

0936 ** ** 997 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: ام لیلا عبدالملکی

استان: تنکابن

جایزه: iPhone 11 Pro

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/09/12

0918 ** ** 369 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسین فعله گری

استان: قروه

جایزه: iPhone 11

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/09/26

0919 ** ** 226 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: یوسف دارابی

استان: ملارد

جایزه: 1 دستگاه PS4

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/02

0916 ** ** 389 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسین افشون

استان: اهواز

جایزه: 3 خودرو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/03

0919 ** ** 074 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: اصغر کابلی

استان: زنجان

جایزه: 1 دستگاه PS4

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/03

0990 ** ** 705 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: کمیل وندایی

استان: همدان

جایزه: دوربین عکاسی

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/03

0919 ** ** 865 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه حسینی

استان: تهران

جایزه: گوشی هوشمند A50

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/10

0918 ** ** 199 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: علی عسگری

استان: کرمانشاه

جایزه: 1 دستگاه PS4

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/10/24

0913 ** ** 789 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: احمد حسن پور

استان: لردگان

جایزه: گوشی هوشمند A50

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/11/01

0919 ** ** 474 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه زارعی کهبد

استان: رشت

جایزه: 2 خودروی 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/11/15

0919 ** ** 325 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمود معدنچی

استان: تهران

جایزه: گوشی هوشمند A50

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/01

0919 ** ** 524 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: رضا قنبری

استان: اراک

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/01

0911 ** ** 342 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: سیده فاطمه اقبالیان

استان: رشت

جایزه: iPhone 11

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/13

0911 ** ** 531 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: وحید گیائی

استان: گیلان

جایزه: 1 دستگاه PS4

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/13

0913 ** ** 564 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: نسیم بردونی

استان: اردستان

جایزه: گوشی هوشمند A50

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/20

0919 ** ** 911 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: زهرا عسگری

استان: تهران

جایزه: Galaxy S20

تاریخ قرعه‌کشی: 1398/12/27

0910 ** ** 104 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: حسن خدادادی

استان: زنجان

جایزه: iPhone 11

تاریخ قرعه‌کشی: 1399/01/03

0912 ** ** 282 :شماره

نام و نام‌خانوادگی: محمد دهقانی فیروزآبادی

استان: قم

جایزه: پژو 206

تاریخ قرعه کشینام و نام خانوادگیشمارهاستانجایزه
1397/02/05یدالله کرد0910 ** ** 830سیستان بلوچستانخودرو پژو 206
1397/02/05مهدیه پایان0912 ** ** 434 البرزگوشی S9
1397/06/18 16:33:52آقای شاه‌میرزایی0913 ** ** 780-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55(پاسخگو نبودند)0913 ** ** 591-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55آقای سیمابه0910 ** ** 374-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55آقای غلامی0910 ** ** 902-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55خانم افرازیده0911 ** ** 750-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55خانم قیاسی0916 ** ** 833-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55آقای جلالی0913 ** ** 317-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55آقای رضایی0914 ** ** 662-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55آقای دهقان‌میری0913 ** ** 207-سفر زیارتی
1397/06/18 16:34:55(پاسخگو نبودند)0911 ** ** 303-سفر زیارتی
1397/06/18آقای فرهادی0913 ** ** 762-سفر زیارتی
1397/07/01علی اکبر آرمیده0918 ** ** 369همدانسفر زیارتی
1397/07/01مراد زاده0911 ** ** 941آملسفر زیارتی
1397/07/01مصطفی احمدی0919 ** ** 581زنجانسفر زیارتی
1397/07/01هما محمودی0917 ** ** 308فارسسفر زیارتی
1397/07/01حسن طباطائی0919 ** ** 113سمنانسفر زیارتی
1397/07/01فاطمه سرگزی0915 ** ** 135زابلسفر زیارتی
1397/07/01پرویز حسن قلی زاده0914 ** ** 183تبریزسفر زیارتی
1397/07/01محسن نصیری0911 ** ** 407قمسفر زیارتی
1397/07/01(پاسخگو نبودند)0913 ** ** 064-سفر زیارتی
1397/07/01(پاسخگو نبودند)0917 ** ** 983-سفر زیارتی
1397/07/01(پاسخگو نبودند)0917 ** ** 583-سفر زیارتی
1397/07/12خدیجه صابر910* ** ** 910تهرانپژو 206
1397/08/30مریم شهبازی0918 ** ** 284کرمانشاه100 میلیون تومان
1397/10/01سمیرا قائم پناه0910 ** ** 349البرز100 میلیون تومان
1397/11/01سحر سلیمانی ها0919 ** ** 150تهران5 جایزه 20 میلیونی
1397/11/01زهرا مظاهری0911 ** ** 470انزلی5 جایزه 20 میلیونی
1397/11/01مریم درویشی0914 ** ** 076ارومیه5 جایزه 20 میلیونی
1397/11/01رقیه شوری0910 ** ** 229تهران5 جایزه 20 میلیونی
1397/11/01انیس حسینی0919 ** ** 164رودهن5 جایزه 20 میلیونی
1398/02/03علی دهقان پور0912 ** ** 960تهران5 جایزه 20 میلیونی
1398/02/03سمیه طاسیدی0913 ** ** 174اردل5 جایزه 20 میلیونی
1398/02/03احمد حق شناس0990 ** ** 553شاهین شهر5 جایزه 20 میلیونی
1398/02/03منصور اسکانی0919 ** ** 391تهران5 جایزه 20 میلیونی
1398/02/03مرتضی شیخ دارانی0913 ** ** 529داران5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/26پریوش عبداللهی-بوشهر5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/26محسن قاسمی-مازندران5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/26محمدرضا علیرضایی-اصفهان5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/26زهره نظری-گیلان5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/26حامد ایرانی-کرمان5 جایزه 20 میلیونی
1397/12/15امیر نیکوزاد0912 ** ** 234خوزستاندوچرخه برقی
1398/03/18محمد خراسانی0919 ** ** 031تهران5 جایزه 20 میلیونی
1398/03/18آیلار پناهی0991 ** ** 891تبریز5 جایزه 20 میلیونی
1398/03/18میثم داداشی0919 ** ** 617زنجان5 جایزه 20 میلیونی
1398/03/18رضا قاسمی0914 ** ** 459اردبیل5 جایزه 20 میلیونی
1398/03/18حلیمه کهن0917 ** ** 652هرمزگان5 جایزه 20 میلیونی
1398/03/21لیلا محمدپور حلاج0919 ** ** 182شبسترگوشی هوشمند
1398/04/04علی محمد امراللهی0912 ** ** 549تهرانگوشی هوشمند
1398/04/18زهره الیکایی0919 ** ** 101گرمسارGalaxy S10
1398/04/18خاطره فروهر0936 ** ** 289اصفهان500 هزار تومان
1398/04/17حسن اسلام جو0917 ** ** 006شیراز500 هزار تومان
1398/03/28بهروز اسمعیل زاده0919 ** ** 928زنجانگوشی هوشمند
1398/04/19محمد خاسی0918 ** ** 077سقز500 هزار تومان
1398/04/21رضا سلمان پور0912 ** ** 699تهران500 هزار تومان
1398/04/20صادق حاتمی0919 ** ** 320ایلام500 هزار تومان
1398/04/25مریم نوری فر0919 ** ** 386تهرانگوشی هوشمند
1398/04/24زهرا اجرایی0915 ** ** 256اردکان500 هزار تومان
1398/04/22سید مجتبی عابدی0990 ** ** 871تهران500 هزار تومان
1398/04/31ماشاالله انتظاری0914 ** ** 057تبریز5 جایزه 20 میلیونی
1398/04/31مائده صالحی0912 ** ** 223کرج5 جایزه 20 میلیونی
1398/04/31محمدرضا رمضانی علوی0912 ** ** 218تهران5 جایزه 20 میلیونی
1398/04/31فصل ربی حیدری0919 ** ** 520اسلامشهر5 جایزه 20 میلیونی
1398/04/31نوری حکیمی0918 ** ** 458بانه5 جایزه 20 میلیونی
1398/05/08منصور پورمراد0990 ** ** 541شاهین دژآیفون XR
1398/05/22منصور طهماسبی فولادی0916 ** ** 306خرم آبادگوشی هوشمند
1398/05/31محبوبه بابامیری سید0912 ** ** 368قمپژو 206
1398/06/05بهمن نوتاش0914 ** ** 644پارس آباد مغانگوشی هوشمند
1398/06/12مریم رضایی0912 ** ** 369تهرانگوشی هوشمند
1398/06/26مهدی قریبی0912 ** ** 614تهرانسفر کربلا و مشهد
1398/06/26اصغر فلاح0913 ** ** 068کاشانسفر کربلا و مشهد
1398/06/26حسن بیرقی0910 ** ** 305تهرانسفر کربلا و مشهد
1398/06/31آرزو نوروزی0919 ** ** 156تهرانپژو 206
1398/07/02علی صبوت0914 ** ** 112تبریزسفر کربلا و مشهد
1398/07/02شهاب نیری0910 ** ** 920پردیسسفر کربلا و مشهد
1398/07/09مرتضی فروغی0910 ** ** 568تهرانسفر کربلا و مشهد
1398/07/09معصومه حیدری0910 ** ** 962قمسفر کربلا و مشهد
1398/07/23امیرمجتبی فارسی جانی0912 ** ** 832تهرانیک دستگاه XBOX یا PS4
1398/08/21ام لیلا عبدالملکی0936 ** ** 997تنکابنiPhone 11 Pro
1398/09/12حسین فعله گری0918 ** ** 369قروهiPhone 11
1398/09/26یوسف دارابی0919 ** ** 226ملارد1 دستگاه PS4
1398/10/02حسین افشون0916 ** ** 389اهواز3 خودرو 206
1398/10/03اصغر کابلی0919 ** ** 074زنجان1 دستگاه PS4
1398/10/03کمیل وندایی0990 ** ** 705همداندوربین عکاسی
1398/10/03محبوبه حسینی0919 ** ** 865تهرانگوشی هوشمند A50
1398/10/10علی عسگری0918 ** ** 199کرمانشاه1 دستگاه PS4
1398/10/24احمد حسن پور0913 ** ** 789لردگانگوشی هوشمند A50
1398/11/01فاطمه زارعی کهبد0919 ** ** 474رشت2 خودروی 206
1398/11/15محمود معدنچی0919 ** ** 325تهرانگوشی هوشمند A50
1398/12/01رضا قنبری0919 ** ** 524اراکپژو 206
1398/12/01سیده فاطمه اقبالیان0911 ** ** 342رشتiPhone 11
1398/12/13وحید گیائی0911 ** ** 531گیلان1 دستگاه PS4
1398/12/13نسیم بردونی0913 ** ** 564اردستانگوشی هوشمند A50
1398/12/20زهرا عسگری0919 ** ** 911تهرانGalaxy S20
1398/12/27حسن خدادادی0910 ** ** 104زنجانiPhone 11
1399/01/03محمد دهقانی فیروزآبادی0912 ** ** 282قمپژو 206

قرعه‌کشی و جوایز آینده

قرعه کشی: پژو 206

تاریخ قرعه کشی: 1399/2/1